Executor judecatoresc - Legislatie

Capitolul I - Dispozitii generale

cabinet particularArt. 1
(1) Executarea silita a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii se efectueaza de catre executorii judecatoresti, daca legea nu prevede altfel. 
(2) Executorii judecatoresti indeplinesc si alte atributii date prin lege in competenta lor. 

Art. 2
(1) Executorii judecatoresti sunt investiti sa indeplineasca un serviciu de interes public. 
(2) Actul indeplinit de executorul judecatoresc, in limitele competentelor legale, purtand stampila si semnatura acestuia, precum si numarul de inregistrare si data, este act de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege. 

Art. 3
(1) La cererea executorului judecatoresc cei care datoreaza sume de bani debitorului urmarit ori detin alte bunuri ale acestuia, supuse urmaririi potrivit legii, au obligatia sa dea informatiile necesare pentru efectuarea executarii silite. 
(2) Executorul judecatoresc este obligat sa pastreze secretul informatiilor primite, cu exceptia cazurilor prevazute de lege. 

Art. 4
Coordonarea si controlul activitatii executorilor judecatoresti se exercita de catre Ministerul Justitiei. 

Art. 5
Activitatea executorilor judecatoresti se infaptuieste in conditiile legii, cu respectarea drepturilor si intereselor legitime ale partilor si ale altor persoane interesate, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de apartenenta politica, de avere sau de origine sociala. 

Art. 6
Executorii judecatoresti nu pot refuza indeplinirea unui act dat in competenta lor decat in cazurile si in conditiile prevazute de lege. 


Capitolul II - Competenta executorilor judecatoresti

Art. 7
Executorul judecatoresc are urmatoarele atributii: 
a) punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii; 
b) notificarea actelor judiciare si extrajudiciare; 
c) comunicarea actelor de procedura; 
d) recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante; 
e) aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca; 
f) constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila; 
g) intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila; 
h) intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz; 
i) orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta lui. 

Art. 8
Executorii judecatoresti isi indeplinesc atributiile in circumscriptia curtii de apel in raza careia se afla judecatoria pe langa care functioneaza, daca prin lege nu se dispune altfel. 

Art. 9
(1) In cazul prevazut la art. 7 lit. a) este competent executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel in a carei raza teritoriala urmeaza sa se faca executarea. 
(2) In cazul urmaririi silite a bunurilor este competent executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel in a carei raza teritoriala sunt situate sau se afla acestea. Daca bunurile urmaribile se afla in circumscriptiile mai multor curti de apel, competenta apartine oricaruia dintre executorii judecatoresti care functioneaza pe langa una dintre acestea. 
(3) In cazul prevazut la art. 7 lit. e) este competent executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel unde sunt situate sau se afla bunurile in privinta carora s-a dispus aplicarea acestei masuri. 
(4) In cazul prevazut la art. 7 lit. f) este competent executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel in a carei raza teritoriala se va face constatarea. 
(5) In celelalte cazuri prevazute la art. 7 este competent orice executor judecatoresc investit de partea interesata. 

Art. 10
(1) Executorii judecatoresti pot fi recuzati in cazul in care se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 27 pct. 1, 2, 3, 5, 6, 8 si 9 din Codul de procedura civila. 
(2) Executorul judecatoresc pentru care este ceruta recuzarea poate declara ca se abtine. 
(3) Partea interesata poate cere instantei de executare recuzarea executorului judecatoresc imediat ce a aflat despre una dintre situatiile prevazute la alin. (1), dar numai pana la incheierea executarii silite. Incheierea instantei prin care s-a incuviintat ori s-a respins abtinerea, precum si cea prin care s-a incuviintat recuzarea nu sunt supuse niciunei cai de atac. 
(4) Incheierea prin care s-a respins recuzarea poate fi atacata cu recurs in termen de 5 zile de la comunicare. 
(5) Incheierea prin care s-a hotarat recuzarea va arata in ce masura actele indeplinite de executorul judecatoresc recuzat vor fi pastrate. 

Art. 11
(1) Conflictele de competenta intre birourile executorilor judecatoresti situate in aceeasi circumscriptie a unei judecatorii se solutioneaza de acea judecatorie, la sesizarea partii interesate. 
(2) Cand conflictul intervine intre birouri de executori judecatoresti situate in circumscriptii diferite, competenta apartine judecatoriei in a carei circumscriptie se afla biroul executorului judecatoresc cel dintai sesizat. 
(3) Conflictele de competenta se solutioneaza de urgenta si cu precadere. 
(4) Instanta se pronunta in toate cazurile, motivat, prin incheiere irevocabila. 


Capitolul III - Organizarea activitatii executorilor judecatoresti

Sectiunea 1 - Organizarea si functionarea birourilor executorilor judecatorestiArt. 12
(1) Activitatea executorilor judecatoresti se desfasoara in cadrul unui birou in care pot functiona unul sau mai multi executori judecatoresti asociati, cu personalul auxiliar corespunzator. 
(2) Prin asocierea in cadrul unei societati profesionale executorul judecatoresc nu isi pierde dreptul la biroul individual. 
(3) Executorul judecatoresc sau executorii judecatoresti asociati, titulari ai unui birou, pot angaja executori judecatoresti stagiari, alt personal de specialitate, precum si personal auxiliar corespunzator, necesar pentru desfasurarea activitatii biroului. 

Art. 13
(1) Ministerul Justitiei, prin directia de specialitate, intocmeste evidenta birourilor de executori judecatoresti si lucrarile privind numirea si incetarea functiei de executor judecatoresc. 
(2) Numarul executorilor judecatoresti se stabileste si se actualizeaza anual de ministrul justitiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, in functie de cerintele locale determinate de intinderea teritoriului, de volumul de activitate si de numarul locuitorilor, in asa fel incat la 15.000 de locuitori sa revina cel putin un executor judecatoresc. Numarul executorilor judecatoresti din circumscriptia unei instante nu va fi mai mic de 3. De asemenea, la stabilirea numarului executorilor judecatoresti se va avea in vedere si numarul executorilor judecatoresti stagiari care au promovat examenul de definitivat. 

Art. 14
In circumscriptia unei judecatorii pot functiona unul sau mai multe birouri de executori judecatoresti, a caror competenta se intinde pe tot cuprinsul curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla judecatoria. 

Art. 15
Executor judecatoresc poate fi persoana care indeplineste urmatoarele conditii: 
a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania; 
b) are capacitatea deplina de exercitiu; 
c) este licentiata in drept; 
d) nu are antecedente penale si se bucura de o buna reputatie; 
e) cunoaste limba romana; 
f) este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei; 
g) a indeplinit timp de 2 ani functia de executor judecatoresc stagiar si a promovat examenul de definitivat sau, dupa caz, a exercitat timp de 3 ani o functie de specialitate juridica si a promovat concursul sau examenul de admitere in profesie. Sunt scutite de examen persoanele care au exercitat timp de 5 ani functia de judecator, procuror sau avocat, cu conditia sa fi promovat examenul de definitivat in profesia din care provin. 

Art. 16
(1) Executorul judecatoresc este numit de ministrul justitiei, in circumscriptia unei judecatorii, in baza cererii celui interesat si dupa verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 15. 
(2) Tabloul executorilor judecatoresti se intocmeste si se actualizeaza anual de Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti. Tabloul executorilor judecatoresti se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se transmite instantelor judecatoresti. 

Art. 17
(1) In termen de 90 de zile de la numirea in functie, fiecare executor judecatoresc este obligat sa isi inregistreze numirea la curtea de apel in a carei circumscriptie isi are biroul individual sau constituit in asociere. Pentru aceasta inregistrare, executorul judecatoresc va prezenta stampila si specimenul de semnatura personale. 
(2) Ministrul justitiei poate, in cazuri temeinic justificate, sa prelungeasca acest termen. 
(3) Neindeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) atrage de drept revocarea din functie a executorului judecatoresc. 

Art. 18
(1) Dupa numirea in functie executorul judecatoresc va depune juramantul in fata ministrului justitiei si a presedintelui Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti sau a reprezentantilor acestora. 
(2) Juramantul are urmatorul continut: 
„Jur sa respect Constitutia si legile tarii, sa-mi indeplinesc cu onoare si probitate, cu constiinta si fara partinire atributiile ce-mi revin si sa pastrez secretul profesional. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!” 
(3) Referirea la divinitate din formula juramantului se schimba potrivit credintei religioase a executorului judecatoresc. Executorul judecatoresc fara confesiune va depune juramantul fara formula religioasa, pe constiinta si onoare. 
(4) La depunerea juramantului se incheie un proces-verbal in doua exemplare, semnate de persoanele mentionate la alin. (1) si de cel interesat. Un exemplar al procesului-verbal se pastreaza la grefa curtii de apel si celalalt exemplar se inmaneaza executorului judecatoresc respectiv. 
(5) Executorii judecatoresti intra in exercitiul functiunii numai dupa depunerea juramantului. 

Art. 19
Poate fi executor judecatoresc stagiar cel care: 
a) indeplineste conditiile cerute la art. 15 lit. a)—f); 
b) a promovat concursul sau examenul de admitere in profesia de executor judecatoresc, organizat de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, sub coordonarea si controlul Ministerului Justitiei; 
c) se afla in perioada de stagiu, pana la promovarea examenului de capacitate; 
d) este angajat intr-un birou de executor judecatoresc. 

Art. 20
(1) Concursul sau examenul de admitere in profesia de executor judecatoresc se organizeaza anual sau ori de cate ori este necesar, de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, sub coordonarea si controlul Ministerului Justitiei. 
(2) Data si locul de desfasurare a concursului sau examenului se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei, cu consultarea Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti. 

Art. 21
(1) Concursul sau examenul de admitere in profesia de executor judecatoresc si examenul de definitivat se vor desfasura in fata unei comisii din care fac parte, in mod obligatoriu, reprezentanti ai Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, ai Ministerului Justitiei si cadre didactice din invatamantul superior de specialitate. 
(2) Conditiile de desfasurare a acestor concursuri sau examene se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi *), aprobat prin ordin al ministrului justitiei. 
------------------- 
*) A se vedea Ordinul ministrului justitiei nr. 210/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 64 din 6 februarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 22
(1) Executorul judecatoresc este obligat sa incheie contract individual de munca cu executorul judecatoresc stagiar si sa asigure formarea profesionala a acestuia. 
(2) Executorul judecatoresc poate delega executorul judecatoresc stagiar sa indeplineasca atributiile prevazute la art. 7 lit. a)—e). 
(3) Verificarea formarii profesionale si a conditiilor de incheiere a contractului individual de munca al executorului judecatoresc stagiar este in sarcina Camerei executorilor judecatoresti si se stabileste prin Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti*). 
------------- 
*) A se vedea Hotararea Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti nr. 19/2010 pentru aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 713 din 26 octombrie 2010, cu modificarile ulterioare. 

Art. 23
(1) Calitatea de executor judecatoresc inceteaza: 
a) la cerere; 
b) prin pensionare sau in cazul constatarii incapacitatii de munca, in conditiile legii; 
c) prin desfiintarea biroului executorului judecatoresc, urmata de neexercitarea fara justificare de catre titularul acestuia a profesiei, in conditiile legii, intr-un alt birou, in termen de 6 luni; 
d) prin excluderea din profesie, dispusa ca sanctiune disciplinara, in conditiile prezentei legi; 
e) in cazul condamnarii definitive pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni care aduce atingere prestigiului profesiei; 
f) in cazul constatarii vaditei sale incapacitati profesionale, exprimata si prin anularea sau desfiintarea irevocabila de catre instanta de judecata a unui numar de executari silite reprezentand 10% din dosarele de executare instrumentate sau a unor acte de executare intocmite in cel mult 20% din dosarele de executare instrumentate intr-un an calendaristic; 
g) in cazul in care executorul judecatoresc nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 15 lit. a), b), d), e) si f); 
h) prin deces. 
(2) Incetarea calitatii de executor judecatoresc se constata sau se dispune, dupa caz, de ministrul justitiei, la solicitarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti sau din oficiu. 

Art. 24
Exercitiul functiei de executor judecatoresc se suspenda: 
a) in situatiile prevazute la art. 49 lit. d) si la art. 50 alin. (1); 
b) in cazurile de incompatibilitate prevazute la art. 42, precum si in cazul interdictiilor prevazute de lege; 
c) in caz de neplata a contributiilor banesti profesionale, timp de 3 luni de la scadenta acestora, pana la achitarea lor integrala; 
d) in caz de incapacitate temporara de munca; 
e) la cererea executorului judecatoresc, pentru motive intemeiate. 

Art. 25
(1) In cazurile prevazute la art. 24 lit. a), b) si c) suspendarea se dispune de ministrul justitiei, din oficiu sau la cererea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti. 
(2) In cazul prevazut la art. 24 lit. d) executorul judecatoresc are obligatia de a informa de indata Camera executorilor judecatoresti din care face parte, care va solicita ministrului justitiei sa ia act de aceasta imprejurare. 
(3) In cazul prevazut la art. 24 lit. e) suspendarea se aproba de ministrul justitiei, cu avizul Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti. 
(4) Suspendarea inceteaza daca au disparut imprejurarile care au determinat-o, dispozitiile privind luarea masurii fiind aplicabile in mod corespunzator. 

Sectiunea 2 - Camera executorilor judecatorestiArt. 26
(1) In circumscriptia fiecarei curti de apel functioneaza cate o Camera a executorilor judecatoresti, cu personalitate juridica. 
(2) Din Camera executorilor judecatoresti fac parte toti executorii judecatoresti din circumscriptia curtii de apel respective. 

Art. 27
(1) Camera executorilor judecatoresti este condusa de un colegiu director format dintr-un presedinte, un vicepresedinte si 3—7 membri. 
(2) Colegiul director este ales, potrivit statutului, de adunarea generala a executorilor judecatoresti, pentru o perioada de 3 ani, dintre membrii acelei Camere a executorilor judecatoresti. 
(3) Presedintele colegiului director reprezinta Camera executorilor judecatoresti in raporturile acesteia cu tertii. El primeste pentru activitatea depusa o indemnizatie al carei cuantum este stabilit de adunarea generala. 
(4) Colegiul director are un secretar salarizat si personal auxiliar, in numarul si structura stabilite de adunarea generala. 

Art. 28
Colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti are urmatoarele atributii principale: 
a) rezolva plangerile partilor impotriva executorilor judecatoresti si executorilor judecatoresti stagiari, luand masurile corespunzatoare, pe care le aduce la cunostinta Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti; 
b) deleaga, in cazuri exceptionale, pentru o perioada determinata de cel mult 6 luni, un executor judecatoresc pentru a asigura functionarea unui alt birou de executor judecatoresc, cu incunostintarea presedintelui Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si a presedintelui curtii de apel in a carei circumscriptie urmeaza sa isi exercite atributiile; delegarea nu poate fi repetata decat dupa un an, in afara cazului in care executorul judecatoresc delegat isi da acordul; 
c) informeaza Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti in legatura cu activitatea birourilor executorilor judecatoresti si asupra necesarului de executori judecatoresti si executori judecatoresti stagiari; 
d) intocmeste documentarea juridica si asigura consultarea si informarea curenta a executorilor judecatoresti; 
e) tine evidenta veniturilor si cheltuielilor Camerei executorilor judecatoresti si a contributiei membrilor sai; 
f) procura datele si lucrarile necesare pentru Buletinul executorilor judecatoresti si asigura difuzarea acestuia; 
g) indeplineste alte atributii prevazute de prezenta lege, de regulamentul de aplicare a acesteia si de Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti. 

Sectiunea 3 - Uniunea Nationala a Executorilor JudecatorestiArt. 29
(1) Executorii judecatoresti din Romania se constituie in Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, organizatie profesionala cu personalitate juridica, formata din toti executorii judecatoresti numiti potrivit art. 16. 
(2) Organele de conducere ale Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti sunt: congresul, consiliul si presedintele. 
(3) Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti este constituit din delegati ai fiecarei Camere a executorilor judecatoresti, potrivit normei de reprezentare stabilite prin statut, presedintii Camerelor executorilor judecatoresti si ceilalti membri ai Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti. 
(4) Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti se intruneste anual la convocarea consiliului acesteia. 

Art. 30
(1) Convocarea Congresului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti se face in termen de 7 zile de la data hotararii Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si se va tine in termen de cel putin o luna si de cel mult doua luni de la data convocarii. Camerele executorilor judecatoresti vor fi instiintate in scris si prin publicarea intr-un ziar central. Camerele executorilor judecatoresti sunt obligate sa afiseze data convocarii si ordinea de zi la sediul lor si la instantele judecatoresti din circumscriptia in care functioneaza. 
(2) Camerele executorilor judecatoresti sunt obligate sa isi aleaga delegatii cu cel putin 10 zile inainte de Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti. 
(3) Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti este legal constituit in prezenta a doua treimi din numarul membrilor si adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti. 
(4) In cazul in care nu se realizeaza cvorumul cerut la alin. (3) se face o noua convocare a Congresului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti in aceleasi conditii, peste cel mult o luna. La aceasta convocare Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti este legal constituit prin prezenta majoritatii delegatilor. Daca nici atunci nu se realizeaza cvorumul legal, Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti se amana din nou si va fi reconvocat de fiecare data pana la realizarea cvorumului prevazut in prezentul alineat. 

Art. 31
(1) Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti va convoca un congres extraordinar la cererea unei treimi din numarul membrilor Camerelor executorilor judecatoresti sau la cererea majoritatii colegiilor directoare ale Camerelor executorilor judecatoresti. 
(2) Convocarea congresului extraordinar se face in termen de 7 zile de la data indeplinirii conditiilor prevazute la art. 30 alin. (4). 
(3) Congresul extraordinar se va tine in cel mult 30 de zile de la data convocarii. 

Art. 32
(1) Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti are urmatoarele atributii: 
a) adopta Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si pe cel al Casei de asigurari; 
b) alege presedintele si vicepresedintii Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, precum si alte organe stabilite prin statut; 
c) alege Comisia de cenzori si Consiliul de conducere ale Casei de asigurari; 
d) alege si revoca membrii Comisiei superioare de disciplina, fiecare Camera a executorilor judecatoresti avand dreptul la cate un reprezentant; 
e) analizeaza si aproba raportul anual al Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti; 
f) aproba bugetul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al Casei de asigurari; 
g) indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta lege, de regulamentul de aplicare a acesteia sau de statut. 
(2) Hotararile Congresului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti sunt obligatorii pentru toti membrii acesteia. 

Art. 33
(1) Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti este constituit din reprezentanti ai fiecarei Camere a executorilor judecatoresti, potrivit normei de reprezentare stabilite prin statut, dintre care sunt alesi de catre Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti presedintele si 2 vicepresedinti. 
(2) Presedintele reprezinta Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti in raporturile cu tertii, pe plan intern si international. 

Art. 34
Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti indeplineste urmatoarele atributii: 
a) solicita ministrului justitiei suspendarea, revocarea ori incetarea functiei de executor judecatoresc; 
b) aproba cotele de contributie ale birourilor executorilor judecatoresti la Camera executorilor judecatoresti, precum si pe cele ale Camerelor executorilor judecatoresti la Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, potrivit statutului acesteia; 
c) propune ministrului justitiei conditiile de desfasurare a concursului sau examenului de admitere in profesia de executor judecatoresc si a examenului de definitivat; 
d) indeplineste alte atributii prevazute de prezenta lege, de regulamentul de aplicare a acesteia sau de statut. 

Art. 35
(1) In cadrul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti se va organiza si va functiona o casa de asigurari pentru asigurarea de raspundere civila a executorilor judecatoresti, cu personalitate juridica, in conditiile stabilite prin statutul propriu aprobat de Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti. 
(2) Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti va infiinta si va administra, in termen de cel mult un an de la intrarea in vigoare a prezentei legi*), Registrul electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarii silite, ce va functiona ca un sistem informatic prin intermediul caruia toti executorii judecatoresti vor efectua publicitatea la nivel national a vanzarii bunurilor mobile cu valoare mai mare de 2.000 de lei si a bunurilor imobile aflate in procedura de executare silita. Prin hotarare a Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti va fi stabilita procedura de implementare a sistemului si de raportare a datelor. 

Capitolul IV - Drepturile si indatoririle executorului judecatoresc
Sectiunea 1 - Drepturile executorilor judecatoresti


Art. 36
Executorii judecatoresti isi exercita personal atributiile si se bucura de stabilitate in functie, neputand fi transferati in alta localitate, fara acordul lor, cu exceptia cazurilor prevazute de lege. 

Art. 37
Activitatea executorului judecatoresc, care indeplineste conditiile prevazute la art. 15 lit. c), este considerata vechime in functie juridica de specialitate. 

Art. 38
(1) In exercitarea profesiei executorii judecatoresti sunt ocrotiti de lege. 
(2) Lovirea sau alte acte de violenta savarsite impotriva executorului judecatoresc in timpul exercitarii profesiei si in legatura cu aceasta se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. 

Art. 39
(1) Executorii judecatoresti au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minimale si maximale stabilite de ministrul justitiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti. In cazul executarii silite a creantelor avand ca obiect plata unei sume de bani, onorariile maxime sunt urmatoarele: 
a) pentru creantele in valoare de pana la 50.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 10% din suma reprezentand valoarea creantei ce face obiectul executarii silite; 
b) pentru creantele in valoare de peste 50.000 lei, dar pana la 80.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.000 lei plus un procent de pana la 3% din suma care depaseste 50.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite; 
c) pentru creantele in valoare de peste 80.000 lei, dar pana la 100.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.900 lei plus un procent de pana la 2% din suma care depaseste 80.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite; 
d) pentru creantele in valoare de peste 100.000 lei, onorariul maxim este de 6.300 lei plus un procent de pana la 1% din suma care depaseste 100.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite. 
(2) Ministrul justitiei va stabili onorarii minimale si maximale pentru persoanele cu venituri sub salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, precum si posibilitatea achitarii acestora in mai multe transe. 
(3) Executorii judecatoresti nu pot conditiona punerea in executare a hotararilor judecatoresti de plata anticipata a onorariului. 
(4) Cheltuielile ocazionate de efectuarea executarii silite sunt in sarcina debitorului urmarit, cu exceptia cazului in care creditorul a renuntat la executare, situatie in care vor fi suportate de acesta, sau daca prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi tinut sa suporte cheltuielile de executare stabilite sau, dupa caz, efectuate dupa inregistrarea cererii de executare si pana la data realizarii obligatiei stabilite in titlul executoriu, chiar daca el a executat-o de bunavoie. Cu toate acestea, in cazul in care debitorul, somat sa isi indeplineasca obligatia, a executat-o de indata sau in termenul acordat de lege, el nu va fi tinut sa suporte decat cheltuielile pentru actele de executare efectiv indeplinite, precum si onorariul executorului judecatoresc si, daca este cazul, al avocatului creditorului, proportional cu activitatea depusa de acestia. 
(5) Sunt cheltuieli de executare: 
1. taxele de timbru necesare declansarii executarii silite; 
2. onorariul executorului judecatoresc, stabilit potrivit legii; 
3. onorariul avocatului, in faza de executare silita; 
4. onorariul expertului si al interpretului; 
5. cheltuielile efectuate cu ocazia publicitatii procedurii de executare silita si cu efectuarea altor acte de executare silita; 
6. cheltuielile de transport; 
7. alte cheltuieli prevazute de lege ori necesare desfasurarii executarii silite. 

Art. 40
Executorul judecatoresc are dreptul la concediu de odihna, in conditiile stabilite prin statut. 

Art. 41
Executorii judecatoresti beneficiaza de drepturi de asigurari sociale, pe baza contributiilor la sistemele de asigurari sociale, in conditiile legii. 

Art. 42
Exercitarea functiei de executor judecatoresc este incompatibila cu: 
a) activitatea salarizata in cadrul altor profesii, exceptand activitatea didactica universitara, activitatea artistica, literara si publicistica; 
b) calitatea de deputat sau de senator ori de consilier in consiliile judetene sau locale, pe durata mandatului; c) desfasurarea unor activitati comerciale, direct sau prin persoane interpuse; 
d) calitatea de asociat intr-o societate in nume colectiv, asociat comandidat in societatile in comandita simpla sau pe actiuni, administrator al unei societati cu raspundere limitata, presedinte al unui consiliu de administratie, membru al consiliului de conducere, director general sau director al unei societati pe actiuni, administrator al unei societati profesionale. 

Sectiunea 2 - Indatoririle si raspunderea executorilor judecatorestiArt. 43
Executorii judecatoresti si personalul birourilor de executori judecatoresti au obligatia sa pastreze secretul profesional cu privire la actele si faptele despre care au luat cunostinta in cadrul activitatii lor, chiar si dupa incetarea functiei, cu exceptia cazurilor in care legea sau partile interesate ii elibereaza de aceasta obligatie. 

Art. 44
(1) Executorii judecatoresti au obligatia sa participe, cel putin o data la 3 ani, la programe de formare profesionala continua organizate de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, de camerele executorilor judecatoresti de pe langa curtile de apel, de institutii de invatamant superior din tara sau din strainatate ori la alte forme de perfectionare profesionala. 
(2) Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti aproba anual, la propunerea camerelor executorilor judecatoresti de pe langa curtile de apel, programul de formare profesionala continua a executorilor judecatoresti. 
(3) Modul de organizare a activitatilor de formare profesionala continua, precum si modalitatile de evaluare a indeplinirii acestei obligatii sunt prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi si de statutul profesiei. 

Art. 45
(1) Raspunderea civila a executorului judecatoresc poate fi angajata, in conditiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii prin incalcarea obligatiilor sale profesionale. 
(2) Asigurarea de raspundere profesionala a executorului judecatoresc se realizeaza prin Casa de asigurari constituita in acest scop, potrivit art. 35 alin. (1). 

Art. 46
Este interzis executorilor judecatoresti sa dobandeasca direct sau prin persoane interpuse, pentru ei sau pentru altii, bunurile ce au facut obiectul activitatii de executare silita. 

Art. 47
Raspunderea disciplinara a executorului judecatoresc intervine pentru urmatoarele abateri: 
a) nerespectarea secretului profesional; 
b) incalcarea incompatibilitatilor si interdictiilor prevazute de lege; 
c) savarsirea unor fapte care aduc atingere onoarei, probitatii profesionale ori bunelor moravuri; 
d) neindeplinirea obligatiilor privind formarea profesionala a executorilor judecatoresti stagiari, angajati pe baza de contract; 
e) intarzierea sistematica si neglijenta in efectuarea lucrarilor; 
f) absenta nejustificata de la birou; 
g) omisiunea de a efectua publicitatea vanzarii prin Registrul electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarii silite, conform prevederilor art. 35 alin. (2). 

Art. 48
(1) Actiunea disciplinara se exercita de ministrul justitiei sau de Colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti si se judeca de Consiliul de disciplina al acesteia, format din 3 membri alesi de adunarea generala a Camerei executorilor judecatoresti, pe o perioada de 3 ani. 
(2) Pentru suspendarea din functie sau excluderea din profesie este obligatorie cercetarea prealabila, care se efectueaza de inspectori generali din cadrul directiei de specialitate din Ministerul Justitiei sau de Colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti. 
(3) Audierea celui in cauza este obligatorie, acesta fiind indreptatit sa ia cunostinta de continutul dosarului si sa-si formuleze apararea. 
(4) Consiliul de disciplina al Camerei executorilor judecatoresti citeaza partile si pronunta o hotarare motivata care se comunica acestora. 
(5) Impotriva hotararii Consiliului de disciplina al Camerei executorilor judecatoresti partile pot face contestatie, in termen de 15 zile de la comunicare, la Comisia superioara de disciplina a Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, care judeca in complet de 5 membri. Hotararea Comisiei superioare de disciplina este definitiva si poate fi atacata cu recurs la curtea de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul profesional. 
(6) Procedura judecarii abaterilor disciplinare se stabileste prin regulamentul de aplicare a prezentei legi. 

Art. 49
Sanctiunile disciplinare se aplica in raport cu gravitatea faptelor si constau in: 
a) mustrare; 
b) avertisment; 
c) amenda de la 500 lei la 3.000 lei, care se face venit la bugetul Camerei executorilor judecatoresti in a carei raza teritoriala este situat biroul executorului judecatoresc respectiv. Neachitarea amenzii in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a stabilit sanctiunea disciplinara atrage suspendarea de drept din functie a executorului judecatoresc pana la achitarea sumei. Hotararea definitiva constituie titlu executoriu; 
d) suspendarea din functie pe o durata de la o luna la 6 luni; 
e) excluderea din profesie. 

Art. 50
(1) In cazul in care impotriva executorului judecatoresc s-a luat masura arestarii preventive sau in cazul in care s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca de condamnare la o pedeapsa privativa de libertate, in prima instanta, ministrul justitiei, din oficiu sau la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, va lua masura suspendarii din functie a acestuia pana la solutionarea procesului penal, potrivit legii. 
(2) Ministrul justitiei dispune excluderea din profesie a executorului judecatoresc condamnat in conditiile prevazute la art. 23 alin. (1) lit. e), incepand cu data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de condamnare. 

Art. 51
In caz de suspendare sau excludere din profesie stampila, legitimatia, registrele si lucrarile executorului judecatoresc suspendat sau exclus vor fi depuse, in termen de 5 zile, sub luare de semnatura, la Camera executorilor judecatoresti in a carei raza teritoriala este situat biroul acestuia. Camera executorilor judecatoresti are obligatia de a asigura continuarea lucrarilor neexecutate. 


Capitolul V - Desfasurarea activitatii executorilor judecatoresti


Art. 52
(1) Executarea silita si celelalte acte care sunt de competenta executorului judecatoresc se indeplinesc la cerere, daca legea nu dispune altfel. 
(2) Toate actele efectuate de executorul judecatoresc se redacteaza in limba romana. 
(3) Persoanele interesate care nu vorbesc sau nu inteleg limba romana au dreptul sa ia cunostinta de cuprinsul actului prin intermediul unui interpret sau traducator. 

Art. 53
(1) In indeplinirea atributiilor lor executorii judecatoresti intocmesc procese-verbale, daca prin lege nu se dispune altfel. 
(2) Un exemplar al proceselor-verbale intocmite ramane la executor, iar celelalte exemplare se comunica instantei de executare si celor interesati, dupa caz. 
(3) La cerere, in termen de cel mult 5 zile, executorul va elibera copii de pe actele intocmite in indeplinirea atributiilor sale oricarei persoane care justifica un interes. 

Art. 54
Executorul judecatoresc isi indeplineste atributiile cu respectarea dispozitiilor prezentei legi, a statutului profesiei si a regulamentului de aplicare a prezentei legi, precum si ale Codului de procedura civila si ale altor legi aplicabile in materie. 

Art. 55
(1) Actele privind executarea silita se indeplinesc la sediul biroului executorului judecatoresc, in timpul programului de lucru afisat in mod corespunzator sau la locul efectuarii executarii. 
(2) In cazul in care intocmirea unui act nu sufera amanare din motive obiective, acesta va putea fi indeplinit si in afara programului de lucru. 

Art. 56
(1) Refuzul executorului judecatoresc de a indeplini un act sau de a efectua o executare silita se motiveaza, daca partile staruie in cererea de indeplinire a actului, in termen de cel mult 5 zile de la data refuzului. 
(2) In cazul refuzului nejustificat de intocmire a unui act partea interesata poate introduce plangere in termen de 5 zile de la data la care a luat cunostinta de acest refuz la judecatoria in a carei raza teritoriala isi are sediul biroul executorului judecatoresc. 
(3) Judecarea plangerii se face cu citarea partilor. In cazul admiterii plangerii instanta indica in hotarare modul in care trebuie intocmit actul. 
(4) Hotararea judecatoriei este supusa recursului. 
(5) Executorul judecatoresc este obligat sa se conformeze hotararii judecatoresti ramase irevocabile. 
(6) Nerespectarea, cu rea-credinta, de catre executorul judecatoresc a obligatiei stabilite in alin. (5) constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani, iar daca fapta a fost savarsita din culpa, cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda. 

Art. 57
Actele indeplinite de executorii judecatoresti, care prezinta erori materiale sau omisiuni vadite, vor fi indreptate sau completate de catre acestia, la cerere sau din oficiu, cu citarea partilor, daca lucrarile cuprind date care fac posibila indreptarea greselilor sau completarea omisiunilor. Cererea de indreptare a erorii materiale sau de completare se va solutiona de urgenta. Despre indreptarea sau completarea efectuata se face mentiune pe toate exemplarele actului. 

Art. 58
(1) La cererea partii de a i se elibera un duplicat al actului original biroul executorului judecatoresc care a intocmit acel act va elibera duplicatul in termen de cel mult 5 zile. 
(2) In textul duplicatului se reproduce, cuvant cu cuvant, cuprinsul actului. In locul semnaturilor originale se mentioneaza numele si prenumele fiecarui semnatar. 
(3) Duplicatul are aceeasi forta probanta ca si originalul. 

Art. 59
In cazul indeplinirii atributiilor prevazute la art. 7 lit. d) raporturile dintre executorul judecatoresc si client sunt supuse, prin asemanare, regulilor mandatului. Remiterea de catre client a inscrisului original constatator al creantei constituie mandat de incasare a acesteia. 

Art. 60
(1) Actele executorilor judecatoresti sunt supuse, in conditiile legii, controlului instantelor judecatoresti competente. 
(2) Activitatea executorilor judecatoresti este supusa controlului profesional, in conditiile prezentei legi. 

Art. 61
Cei interesati sau vatamati prin actele de executare pot formula contestatie la executare, in conditiile prevazute de Codul de procedura civila. 

Art. 62
(1) Controlul profesional se exercita de Ministerul Justitiei, prin inspectori generali de specialitate, si de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, prin consiliul sau de conducere, si va avea in vedere: 
a) organizarea si functionarea camerelor executorilor judecatoresti si a birourilor executorilor judecatoresti; 
b) calitatea actelor si lucrarilor efectuate de executorii judecatoresti; 
c) comportarea executorilor judecatoresti in raporturile de serviciu, cu autoritatile publice si cu persoanele fizice si juridice. 
(2) Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti poate delega Colegiului director al Camerei executorilor judecatoresti exercitarea controlului prevazut la alin. (1) lit. b) si c) in circumscriptia sa. 

Art. 63
(1) Biroul executorului judecatoresc va avea arhiva si registratura proprii. 
(2) Arhiva activitatii executorilor judecatoresti este proprietatea statului, se pastreaza, se conserva si se preda in conditiile legii. 
(3) Secretariatul va efectua operatiuni privind primirea, inregistrarea si expedierea corespondentei, inregistrarea si indosarierea actelor, pastrarea registrelor, precum si alte lucrari cu caracter auxiliar necesare pentru buna desfasurare a activitatii executorului judecatoresc. 

Art. 64
Activitatea de arhiva si de secretariat a birourilor executorilor judecatoresti se reglementeaza prin regulamentul de aplicare a prezentei legi. 

Art. 65
Birourile de executori judecatoresti trebuie sa tina evidenta financiar-contabila, potrivit legii. 


Capitolul VI - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 66
(1) La cerere, executorii judecatoresti in functie, care la data inceperii activitatii potrivit art. 69 alin. (4) au o vechime in aceasta activitate de cel putin 2 ani, precum si cei care au o vechime de peste 2 ani in functii de specialitate juridica indiferent de vechimea in activitatea de executor judecatoresc, vor fi numiti executori judecatoresti, cu respectarea dispozitiilor art. 15 lit. a), b), d), e) si f). 
(2) Executorii judecatoresti in functie, care nu opteaza in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi*) pentru continuarea activitatii ca executor judecatoresc, pot fi transferati in interesul serviciului in alte functii din sistemul justitiei, pentru care indeplinesc conditiile cerute de lege. 
(3) Executorii judecatoresti in functie, care la data inceperii activitatii potrivit dispozitiilor prezentei legi nu indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1), vor fi angajati, prin grija camerelor executorilor judecatoresti, ca executori judecatoresti stagiari in cadrul unui birou din circumscriptia teritoriala a acestora. 
--------------- 
*) Alineatul (2) a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 540/2001. 

Art. 67
Sumele provenind din impozitele incasate din onorariile executorilor judecatoresti constituie venituri la bugetul de stat si se cuprind distinct in bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei, in conditiile si cu destinatia prevazute de lege, pentru taxele judiciare de timbru. 

Art. 68
(1) Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se pune in aplicare la 90 de zile de la aceasta data. 
(2) Regulamentul de punere in aplicare a prezentei legi**) va fi adoptat de Ministerul Justitiei in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 
-------------- 
**) A se vedea asteriscul corespunzator art. 21 alin. (2). 

Art. 69
(1) In termen de 150 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi***) executorii judecatoresti vor proceda la constituirea camerelor executorilor judecatoresti si a Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti. 
(2) In termen de 30 de zile de la constituirea camerelor executorilor judecatoresti si a Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti Congresul Uniunii va adopta Statutul profesiei de executor judecatoresc. 
(3) Statutul prevazut la alin. (2) se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 
(4) Executorii judecatoresti isi vor incepe activitatea in birouri, conform prezentei legi, dupa 6 luni de la data intrarii in vigoare a acesteia. 
---------- 
***) Alineatul (1) a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2001 pentru modificarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, aprobata prin Legea nr. 360/2001. 

Art. 70
(1) La data inceperii activitatii birourilor de executori judecatoresti potrivit art. 69 alin. (4) birourile de executori judecatoresti de pe langa judecatorii si tribunale isi inceteaza activitatea. 
(2) Dosarele de executare silita aflate in curs de solutionare la data inceperii activitatii executorilor judecatoresti potrivit dispozitiilor prezentei legi vor fi repartizate intre birourile constituite, de catre un judecator delegat de la fiecare instanta, cu respectarea dispozitiilor art. 8 si 9. O copie de pe dosar se pastreaza sau, dupa caz, se trimite de catre judecatorul delegat la instanta de executare competenta. 
(3) In cazul in care doua sau mai multe birouri de executori judecatoresti sunt deopotriva competente sa preia dosarele prevazute la alin. (2), judecatorul delegat va proceda dupa cum urmeaza: a) repartizarea se face biroului executorului judecatoresc 
care a indeplinit acte de executare in acel dosar, cu exceptia cazului in care creditorul manifesta alta optiune; 
b) cand repartizarea nu este posibila potrivit lit. a), aceasta se face in mod echitabil intre birourile competente. 
(4) Actele de executare indeplinite inainte de repartizarea dosarelor potrivit alin. (2) si (3), cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data efectuarii lor, raman valabile. 

Art. 71
Refuzul executorului judecatoresc de a prelua dosarele repartizate de catre judecatorul delegat si de a indeplini actele de procedura privind executarea silita in conditiile si la termenele stabilite de lege constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit dispozitiilor art. 49 lit. d), daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiune. 

Art. 72
Prezenta lege se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila. 

Art. 73
La data inceperii activitatii birourilor de executori judecatoresti potrivit art. 69 alin. (4) se abroga prevederile art. 138 si 139 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, dispozitiile referitoare la salarizarea executorilor judecatoresti din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti****), republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare. 
---------- 
****) Abrogata ulterior prin Ordonanta Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, precum si din cadrul altor unitati din sistemul justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.