Expert Judiciar si Extrajudiciar

      Expertiza efectuata de experti sau de specialisti din dispozitia organelor de urmarire penala, a instantelor judecatoresti sau a altor organe cu atributii jurisdictionale, in vederea lamuririi unor fapte sau imprejurari ale cauzei, constitue EXPERTIZA JUDICIARA.
      Expertiza tehnica efectuata la cererea persoanelor fizice sau juridice cu privire la situatii care nu au legatura nemijlocita cu activitatea judiciara constitue EXPERTIZA EXTRAJUDICIARA.

executor judecatoresc

Calitatea de expert tehnic judiciar
Art. 12
     (1) La cerere, poate dobândi calitatea de expert tehnic judiciar într-o anumită specialitate:
a) persoana care a dobândit de la alte ministere sau instituţii publice de specialitate autorizarea de a realiza lucrări în specializarea pentru care susţine interviul;
b) persoana care a dobândit calitatea cerută pentru desfăşurarea activităţii în acea specialitate, prevăzută în nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare, în condiţiile legii speciale ce reglementează organizarea şi desfăşurarea unei activităţi sau profesii şi modul de acces în aceasta;
c) persoana care are titlul de academician, profesor universitar sau conferenţiar universitar, doctor docent ori doctor în specialitatea respectivă.
     (2) Dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar în condiţiile alin. (1) are loc cu susţinerea unui interviu organizat de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, care are drept scop verificarea gradului de însuşire a dispoziţiilor din codurile de procedură civilă şi penală referitoare la expertiză, precum şi a prevederilor din alte acte normative care reglementează activitatea de expertiză tehnică judiciară, precum şi drepturile şi obligaţiile experţilor.
     (3) Pentru înscrierea la examenul sau, după caz, interviul pentru dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar, candidaţii plătesc o taxă al cărei cuantum este stabilit prin ordin al ministrului justiţiei. Sumele astfel colectate sunt evidenţiate într-un fond distinct şi sunt folosite pentru plata cheltuielilor ocazionate de desfăşurarea examenului sau interviului. Sumele nefolosite până la sfârşitul anului sunt reportate pentru anul următor cu aceeaşi destinaţie.executor judecatoresc
     (4) Prevederile art. 11 se aplică în mod corespunzător şi pentru persoanele care au dobândit calitatea de expert tehnic judiciar cu scutire de examen, în condiţiile prezentului articol.
OG 2 2000 "Legea experţilor tehnici" actualizată prin:

  • Legea 208/2010 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară din 11 noiembrie 2010, Monitorul Oficial 784/2010;
  • Legea 178/2009 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară din 13 mai 2009, Monitorul Oficial 335/2009;

Art. 121
     Autorizaţia de expert tehnic judiciar se acordă solicitantului de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data la care acesta face dovada că îndeplineşte condiţiile pentru dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar.