Intocmirea Proiectului Tehnic de Cadastru

  Proiectul tehnic de ansamblu

     cadastruScopul proiectului tehnic de ansamblu, întocmit de executantul lucrării, este de a furniza datele principale necesare pentru elaborarea proiectelor tehnice de execuţie, stabilirea soluţiilor tehnice şi pentru estimarea cantităţilor şi valorilor pe categorii de lucrări.
     În cazul unor lucrări de actualizare de mică complexitate la care nu sunt necesare analize ale lucrărilor vechi, iar execuţia noilor lucrări nu implică studierea mai multor soluţii, se poate trece direct la proiectul tehnic de execuţie, cu aprobarea O.C.P.I. sau, după caz, a A.N.C.P.I.
Intocmirea proiectului tehnic de ansamblu este obligatorie pentru lucrările care se execută pe unităţi administrativ-teritoriale întregi.
Proiectul tehnic de ansamblu cuprinde următoarele părţi principale:
   a) constatările şi concluziile în urma analizării documentaţiilor existente, din punct de vedere cantitativ, calitativ şi al gradului de actualitate;
   b) prezentarea soluţiilor tehnice de bază pentru executarea lucrărilor de introducere sau intreţinere a cadastrului general;
   c) calcule estimative pentru volumul de lucrări, forţa de muncă necesară pentru executarea lucărarilor la termenele programate pe etape, necesarul de fonduri, mijloace tehnice şi materiale;
   d) memoriul justificativ.
  Pentru urmărirea realizării lucrărilor se întocmeşte graficul programării calendaristice a desfăşurării pe etape de execuţie a acestora.
  Proiectul tehnic de ansamblu se avizează de Comisia de O.C.P.I.
  Prevederile proiectului tehnic de ansamblu sunt obligatorii la intocmirea proiectului tehnic de execuţie.
Proiectul tehnic de execuţie
    Proiectul tehnic de execuţie constituie documentaţia care stă la baza justificării soluţiilor tehnice alese şi a cuantificării volumelor de lucrări pe etape şi tipuri, precum şi estimarea fondurilor necesare. La elaborarea proiectului executantul aplică prevederile normelor tehnice, precum şi precizările de ordin tehnic şi financiar din proiectul tehnic de ansamblu şi din caietul de sarcini.
Proiectul tehnic de execuţie cuprinde următoarele părţi principale:
    a) prevederile din proiectul tehnic de ansamblu referitoare la lucrările care trebuie să facă obiectul proiectului tehnic de   execuţie;
    b) concluziile în urma recunoaşterii făcute la teren;
    c) studiul asupra posibilităţilor de utilizare a documentaţiilor şi produselor cartografice şi cadastrale existente în zonă;
    d) posibilităţile de recuperare, integrare şi utilizare a datelor şi documentelor provenite în urma aplicării legilor proprietăţii şi a recepţiei lucrărilor;
    e) soluţiile proiectate prezentate pe scheme grafice pentru ansamblul teritoriului sau pentru unităţile administrativ-teritoriale şi pentru fiecare intravilan, cuprinzând:

  • punctele reţelei de sprijin;
  • determinarea coordonatelor punctelor pe hotarul unităţii administrativ-teritoriale şi pe limita intravilanelor;
  • punctele sau traseele reţelelor de întreţinere şi ridicare pentru extravilan şi intravilan;
  • delimitarea zonelor pe categorii de planuri cadastrale sau topografice existente (după anii de întocmire sau ultima actualizare, scară, materialul-suport pe care este făcută imprimarea şi după metoda de întocmire);

   f) devizul estimativ pentru fiecare categorie de lucrări (reţele geodezice, conversia planurilor în format digital, măsurători de detaliu pentru actualizarea sau realizarea hărţilor şi planurilor, întocmirea registrelor cadastrale etc.);
   g) memoriul tehnic.