Cabinet Particular Diriginte de Santier Onesti

Diriginte de Santier Onesti

DIRIGINTE DE SANTIER - RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA LUCRARILOR - ONESTI - JUD. BACAU

Cabinet Particular Diriginte de Santier Onesti reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre DIRIGINTE DE SANTIER - RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA LUCRARILOR - ONESTI - JUD. BACAU - Cabinet Particular Diriginte de Santier Onesti. Cabinet Particular Diriginte de Santier Onesti Diriginte de Santier Dirigentie santier Inspectoratul de stat pentru constructii, diriginte de santier clasa A, B, C, D diriginte de santier drumuri, regie proprie, ingineri diriginti de santier, cartea tehnica a constructiei.


 

Aceasta pagina este dedicata unui singur auditor energetic pentru cladiri din Targu Neamt

 

Pentru a publica biroul dumneavoastra, va rugam sa ne contactati:

 

190 ron/12 luni

 

290 ron/24 luni

 

office@cabinet-particular.ro

 

 

Diriginte santier pentru construcţii civile, industriale, agricole si miniere de suprafata (2.3), retele termice si sanitare (9.2), lucrări tehnico-edilitare - de alimentări cu apă şi de canalizare (6.1), precum si cu servicii specifice activitatii de responsabil tehnic cu executia lucrarilor pentru domeniul I (constructii civile, industriale, agricole si miniere de suprafata)

 

 

Servicii

DIRIGINTE DE SANTIER AUTORIZAT DE INSPECTORATUL DE STAT  IN CONSTRUCTII

Domenii:

  • Constructii civile, industriale si agricole - categoria de importanta B;
  • Constructii miniere de suprafata;
  • Retele termice;
  • Retele sanitare;
  • Lucrări tehnico-edilitare - de alimentări cu apă şi de canalizare.

   Dirigintele de santier este acea persoana a carei principala atributie este realizarea de verificari pe santier in vederea realizarii unor lucrari de calitate si in conformitate cu datele inscrise in proiectul tehnic si caietul de sarcini.

   Dirigintele de santier este responsabil de intocmirea cartii tehnice a constructiei si de guvernarea intrunirilor realizate cu ocazia fazelor determinante.

   Dirigintele de santier, denumit generic si inspector de santier, intocmeste procesele verbale de faze determinante, procese care devin parte integranta a cartii tehnice a constructiei.

   Dirigintele de santier urmareste rezolvarea problemelor constate pe parcursul executiei si intocmirea de comisii de cate ori este necesar.

   Asiguram toate conditiile pentru realizarea unor constructii de calitate superioara!

   Activitatea de dirigenţie de şantier poate cuprinde următoarele servicii:

- analiză proiect si raport către beneficiar cuprinzând concluzii şi recomandări pentru optimizarea proiectului (arhitectură şi structură);

- analiză contract antrepriză, analiză grafic de lucrări, coordonare cu executantul lucrării;

- coordonare inspecţii ISC;

- lucrări premergătoare execuţiei: organizare de şantier / predare amplasament / trasare / săpătură/ execuţie fundaţii / execuţie suprastructură / închideri / compartimentări interioare / execuţie şarpantă;

- raportare săptămânală status lucrari vs grafic execuţie

- întocmire note de constatare în cazul solicitărilor pentru dispoziţii de şantier.

   Realizarea serviciilor de dirigenţie este condiţionată de următoarele documente:

- proiecte specialităţi pentru analiză (semnate şi ştampilate de verificatori autorizaţi, inclusiv copii după legitimaţiile acestora);

- autorizaţie de construire si avize/acorduri;

- grafic de execuţie lucrări din partea executantului;

- caiete de sarcini pe specialităţi;

- fişa obiectivului cu datele de contact ale proiectanţilor.

   Serviciile unui diriginte de şantier sunt necesare în primul rând pentru a obţine o lucrare de bună calitate, dar şi pentru a optimiza consumul de materiale şi costurile cu manopera.

   Atribuţii ale dirigintelui de şantier:

- revizuieşte planurile proiectului legate de autorizaţia de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la aceasta;

- verifică atât existenţa autorizaţiei de construire, cât şi conformitatea dintre prevederile acesteia şi ale proiectului;

- revizuieşte piesele scrise şi desenate, corelarea acestora, respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestaţi, conform legilor române şi raportează constatările;

- verifică existenţa în proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum şi a programului de control al calităţii;

- urmăreşte realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;

- verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut;

- efectuează verificări independente şi semnează documentele întocmite de către executant ca urmare a verificărilor (procese-verbale în faze determinate, procese-verbale de lucrări ce devin ascunse, procese-verbale recepţie materiale, recepţie calitativă etc.);

- reprezintă interesele clientului la verificarea în faze determinate;

- verifică existenţa agrementelor tehnice pentru materialele şi tehnologiile utilizate cu privire la construcţie;

- cere executantului, după caz, sistarea execuţiei, demolarea sau refacerea lucrărilor executate necorespunzător;

- transmite proiectantului general pentru soluţionare şi rezolvare, sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformalităţile constatate pe parcursul execuţiei în proiect;

- verifică respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin lege, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi soluţii în timpul lucrărilor şi înainte de predarea lucrărilor;

- participă la recepţia de la terminarea lucrărilor;

- urmăreşte în limita atribuţiilor sale şi în conformitate cu contractul rezolvarea problemelor constatate de comisia de recepţie a lucrărilor.

 

RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII - AUTORIZAT DE INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

Domenii:

  • Constructii civile, industriale si agricole;
  • Constructii miniere de suprafata.

Responsabilul tehnic cu execuţia este persoană fizică angajată de către executant, cu atribuţii privind asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii pe care le coordonează tehnic, pe tot parcursul procesului de execuţie, care a promovat examenul de autorizare.

Diriginte de santier

Responsabilii Tehnici cu Execuţia atestaţi au următoarele obligaţii:

- Să admită execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi a detaliilor de execuţie verificate de specialiştii Verificatori de Proiecte atestaţi;

- Să verifice şi să avizeze fişele şi proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi programele de realizare a construcţiilor;

- Să întocmească şi să ţină la zi un Registru de evidenţă a lucrărilor de construcţii pe care le coordonează tehnic şi de care răspund;

- Să pună la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prezentului Regulament;

- Să oprească execuţia lucrărilor de construcţii în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie şi să permită reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora.

Image result for work sites

Galerie foto