Cabinet Particular Expert tehnic Bucuresti-Sector 1

Expert tehnic Bucuresti-Sector 1

Expert tehnic - Securitate la incendiu - Cismigiu Victor Stefan

Cabinet Particular Expert tehnic Bucuresti-Sector 1 reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Expert tehnic - Securitate la incendiu - Cismigiu Victor Stefan - Cabinet Particular Expert tehnic Bucuresti-Sector 1. Cabinet Particular Expert tehnic Bucuresti-Sector 1 Expertize Tehnice pentru Stabilirea Valorii, Expertize Tehnice pentru Desfiintarea Constructiilor, Consultata Juridica, Expert Judiciar Constructii, Expert Judiciar Bunuri Mobile, Expert Judiciar Bunuri Imobile, Raport Expertiza Judiciara, Expert Tehnic Judiciar, Proba cu Expertiza Tehnica


          Obligativitatea respectării dispozițiilor legale în domeniul construcțiilor Securitate la incendiu Bucurestireferitoare la îndeplinirea cerinței de calitate „securitate la incendiu”, stabilită prin dispozițiile Legii nr.10 /1995 privind calitatea în construcţii, modificată cu Legea nr.123/2007, ținând cont de prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea îm-potriva incendiilor și, luând în considerare prevederile HG nr. 925/1995, privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor,  ale HG nr. 273/1994, modificat prin HG nr. 940/2006 și prin HG 1303/2007, privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, precum și cele ale Ordinului MAI nr.03/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă.

Servicii

    VERIFICAREA și EXPERTIZĂ TEHNICĂ presupun desfășurarea următoarelor activități:

  • Activități inițiale de evaluare: verificarea la fața locului a construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor ce fac obiectul expertizei, precum și a documentațiilor existente și consemnarea concluziilor rezultate într-un raport preliminar care va cuprinde principalele măsuri ce se impun a fi luate de BENEFICIAR (aprecierea unor soluții tehnice ce urmează a fi adoptate și punerea la dispoziție a  documentației tehnice necesare, inclusiv realizarea acelora care lipsesc); Securitate la incendiu Bucuresti
  • (după caz) Activități de completare a documentației tehnice necesare expertizei: acordarea asistenței tehnice de specialitate persoanelor autorizate în proiectarea și executarea construcțiilor, angajate de BENEFICIAR pentru îndeplinirea obligației ce revine acestuia de a asigura întocmirea documentelor necesare expertizei care lipsesc (relevee, planuri de situație, proiecte ale construcțiilor și instalațiilor, agremente ale echipamentelor cu rol de securitate la incendiu, etc.);
  • Activități principale de analiză: verificarea modului în care documentația tehnică de execuție respectă cerințele prevăzute de reglementările din domeniul apărării împotriva incendiilor, precum și cercetarea, experimentarea sau evaluarea necesară cunoașterii stării tehnice a construcției existente și a condițiilor de amplasare la momentul efectuării expertizei, pe baza cărora se vor stabili soluțiile tehnice adecvate destinației declarate;
  • Activități finale: elaborarea și redactarea Raportului de expertiză și a Referatului de verificare, după caz, ștampilarea și semnarea documentațiilor tehnice elaborate de proiectanți și predarea acestora BENEFICIARULUI în vederea depunerii dosarului, cu documentația precizată în Ordinul MAI nr.3/2011,  la autoritatea competentă în emiterea avizelor/autorizațiilor de securitate la incendiu.


    EXPERTUL se obligă:
Securitate la incendiu Bucuresti

  • să semnaleze situațiile în care, în urma intervenției sale, se impune verificarea proiectului și sub aspectul altor cerințe decât cele la care se referă raportul de expertiză tehnică;
  • să asigure executarea serviciilor contractate în condiţii de calitate şi la termenele convenite și să prevadă măsurile necesare care să corespundă calitativ nivelurilor admisibile de performanță prevăzute de lege, în funcție de categoria de importantă a construcției;
  • să asigure confidenţialitatea datelor primite de la BENEFICIAR;
  • să nu extragă și să nu transmită, pentru a fi folosite în alte scopuri, elemente ale proiectului și detalii de execuție verificate în cadrul expertizei tehnice de calitate și considerate de proiectant drept de autor;
  • să aducă la cunoştinţă BENEFICIARULUI orice modificare survenită pe parcursul derulării contractului, dacă aceasta este de natură să modifice obiectul sau termenii contractului.


     EXPERTUL poate să acorde, la cerere, asistenţă tehnică proiectantului de specialitate care întocmește documentațiile pentru punerea în aplicare a soluțiilor dispuse prin Raportul de expertiză;

Galerie foto