Cabinet Particular Expert tehnic Braila

Expert tehnic Braila

Birou Expertiza Tehnica si Evaluarea Proprietatilor Imobiliare - Prof. univ. dr. ing. Gramescu Ana-Maria

Cabinet Particular Expert tehnic Braila reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Birou Expertiza Tehnica si Evaluarea Proprietatilor Imobiliare - Prof. univ. dr. ing. Gramescu Ana-Maria - Cabinet Particular Expert tehnic Braila. Cabinet Particular Expert tehnic Braila Expertize Tehnice pentru Stabilirea Valorii, Expertize Tehnice pentru Desfiintarea Constructiilor, Consultata Juridica, Expert Judiciar Constructii, Expert Judiciar Bunuri Mobile, Expert Judiciar Bunuri Imobile, Raport Expertiza Judiciara, Expert Tehnic Judiciar, Proba cu Expertiza Tehnica


 

Prof. univ. dr. ing. Gramescu Ana Maria
Conducator doctorat dom Inginerie Civila Universitatea Ovidius Constanta

  •     Expert tehnic judiciar - Ministerul Justitiei atestat în specializarile: rezistanta si stabilitatea constructiilor, constructii civile industriale si agricole, evaluarea proprietatilor imobiliare si al Lucrărilor realizate cu fonduri UE DIN
  •     Expert tehnic atestat MLPAT de la Domeniul rezistentei si stabilitatii constructiilor;
  •     Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii în Domeniul Monumentelor istorice restaurarii;
  •     Expert tehnic atestat de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei în Domeniul Evaluarilor Funciare.

 
Membru al:
- Comisiei de Istoria Stiintei CRIFST sud-est din cadrul Academiei Romane;
- European Expertise & Expert Institute.
- Asian Real Estate Society;
- Uniunii Nationale a Restauratorilor de Monumente Istorice;
- Comisiei zonale de monumente istorice;
- Corpului Expertilor Tehnici din România;
- Asociatiei Generale a Inginerilor din România;
- Asociatiei Inginerilor Proiectanti de Structuri;
- Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din România;
- Asociației Române de Științe Penale;
- AsRES China;
- European Real Estate Society;
- American Real Estate and Urban Economic Association.

 

116_400_01

Servicii

Biroul nostru ofera urmatoarele servicii tehnice:

 

EXPERTIZA TEHNICA IN CONSTRUCTII - reprezintă documentația tehnică realizată de către expert  un tehnic careare urmatoarele abilitati:

  • Pentru rezistenta si stabilitatea unei constructii expertul trebuie sa fie atestat de Către Ministerul Dezvoltării in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii. In urma unei astfel de lucrari se stabileste capacitatea de rezistenta de care dispune o constructie cat si masurile de interventie necesare a fi aplicate acesteia in vederea asigurarii sigurantei in exploatare. O astfel de expertiza este necesara pentru consolidarea si reabilitarea unei constructii, schimbarea destinatiei, etajarea sau mansardarea, extinderea pe orizontala, refunctionalizarea, s-au dupa producerea unor evenimente deosebite: miscari seismice, alunecari de teren, incendii, explozii, s.a.. Evaluarea costurilor se face tot de catre expertul tehnic in cadrul acestei documentatii pe baza de deviz intocmit conform antemasuratorilor sau in baza indicilor de pret stabiliti de catre expert pentru lucrari similare.
  • In cazul constructiilor monument istoric pe langa atestatul mai sus mentionat, expertul trebuie sa fie atestat de Ministerul Culturii in conformitate cu prevederile Legii 422/2001 privind protejarea si conservarea monumentelor istorice. In astfel de situatii, prin masurile de interventie stabilite asupra unui monument nu trebuie sa se aduca prejudicii acestuia iar masura stabilita sa protejeze si sa puna in valoare substanta istorica a constructiei. Lucrarile de interventie propuse de catre expertul tehnic se coreleaza cu proiectul arhitectului restaurator.
  • Atunci cand lucrarea este solicitata de catre un organ juristdictional, expertul tehnic trebuie sa fie atestat de Ministerul Justitiei in specialitatea respectiva.

1_49
    EXPERTIZA TEHNICA JUDICIARA reprezinta un mijloc legal de proba, constand in efectuarea de investigatii, lucrari, analize, calcule, aprecieri si concluzii, de catre un specialist intr-un anumit domeniu, din dispozitia organului de urmarire penala sau jurisdictie, in scopul elicidarii unor fapte sau imprejurari care formeaza ori ar urma sa formeze obiectul unui proces. Legislatia care reglementeaza activitatea de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara este  Ordonanta nr. 2/21.01.2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara, aprobata prin Legea 156/2002.

    EVALUAREA PROPRIETATILOR IMOBILIARE poate fi stabilita in baza unui raport de evaluare intocmit de un expert evaluator atestat ANEVAR cu respectarea Standardelor Internationale de Evaluare. Proprietatile imobiliare reprezinta cele mai importante elemente dintr-o activitate economica ce contribuie la crearea valorii, odata incluse respectiv ce sunt in circuitul economic, indiferent de purtatorul dreptului de proprietate sau dezmembramintelor acesteia.

 

banner_7_400_01

 

 

EXPERTIZA JUDICIARĂ MIJLOC DE PROBĂ
                                                           Prof. univ. dr. ing. Grămescu Ana Maria

 

   În toate statele Uniunii Europene activitatea experților judiciari este deosebit de importantă pentru organele cu atribuții jurisdicționale.
   Expertiza este proba care pune în evidență adevărul științific, absolut necesar în procesele civile și penale. Intersecția dintre știință, tehnologie și drept este din ce în ce mai controversată, aceasta conferind probei un caracter interdisciplinar.
   Cu cât știința avansează cu atât mai mult instanțele au nevoie de experți pentru a răspunde la multitudinea de întrebări științifice.
   Un studiu făcut in anul 1992 de Ministerul Justiției din Franța consemnează că in cursul anului 1991 pentru soluționarea cauzelor, minim 13% din acestea au avut nevoie pentru soluționare de opinia experților consemnată în rapoartele de expertiză judiciare.
   Dezvoltarea societății în anii care au urmat procesului de globalizare, a evidențiat faptul că acest procent este de mult depășit. Rolul experților judiciari este în continuu progres dar și în schimbare, schimbare marcată de relațiile transfrontaliere juridice și economice dintre statele europene.
   Pe zi ce trece, crește tot mai mult cererea de experți bine calificați și cu experiență, care trebuie să fie capabili să își folosească abilitățile la nivel național, european, internațional. Prin urmare, este foarte important ca experții judiciari să lucreze în baza unor standarde comune indiferent de domeniul în care își desfășoară activitatea.
   În legislația europeană, cadrul care reglementează cooperarea judiciară internațională nu include și domeniul expertizei judiciare.
   Expertiza judiciară este un mijloc de probă prin care se aduce la cunoștința organelor judiciare opinia unor expeți/specialiști cu privire la acele împrejurări de fapt pentru a căror lămurire sunt necesare cunoștințe deosebite. Această opinie se formează pe baza unei activități de cercetare concretă a cazului, a utilizării altor probe emise de laboratoare atestate, a aplicării unor date de specialitate de către persoanele competente desemnate de către organul judiciar.
   Expertiza judiciară reprezintă opinia unui expert/specialist exprimată prin lucrarea întocmită cu referire la obiectivele stabilite de instanțe, în scopul lămuririi completului de judecată asupra chestiunilor tehnice, științifice, economice, criminalistice, ș.a. care sunt indispensabile soluţionării litigiului.
   Drept consecinţă, expertul judiciar, atât în cadrul unui proces civil, cât şi în cadrul unui proces penal, îşi asumă un rol eterogen, similar celui de auxiliar al justiţiei, dar care, îi conferă totodată o poziţie importantă, aproape predominantă, prin modul în care evidențiază adevărul științific, precum și în ceea ce priveşte organizarea/argumentarea elementelor pe care judecătorul urmează a-și întemeia hotărârea în elucidarea cauzei.
   Literatura de specialitate consemnează mai multe tipuri de adevăr: un adevăr filozofic, psihologic, un adevăr istoric, un adevăr social, un adevăr științific, un adevăr absolut sau relativ, un adevăr judiciar, cât și alte aspecte polisemantice al acestei noțiuni. Partea de adevăr care interesează este adevărul judiciar, dar acesta are la bază în argumentare toate celelalte tipuri.
   Evidențierea adevărului judiciar este posibilă prin coroborarea a patru variabile: faptele, elocvența consilierilor, legile și înțelepciunea judecătorului.
   Cu alte cuvinte, adevărul judiciar se bazează pe o stabilire corectă a faptelor relevante, iar stabilirea corectă se bazează pe probe și dovezi furnizate de experții judiciari și specialiști.
   Pentru a avea o decizie judiciară bună, orice instanță trebuie să aibă o modalitate bună de a utiliza probele, de a le selecta prin veridicitatea lor în scopul de a găsi și de a dovedi faptele reale. O importanță majoră în interpretarea și selectarea probelor îl constituie competența în administrarea probelor, alegerea experților și specialiștilor adecvați cauzelor respective. Necunoașterea domeniilor/specializărilor de referință, a cadrului legal cu care legislația juridică trebuie coroborată, dar și nerespectarea unui cod de etică profesională din partea expertilor sau specialiștilor desemnați de instanțe și care nu înțeleg a se retrage atunci când nu au competența solicitată sau nesolicitată dar evidentă prin studiul dosarului, poate conduce la acordarea unor termene și tergiversarea soluționării cauzelor, la emiterea unor decizii judecătorești care nu îndeplinesc condițiile de aplicare, la favorizarea nejustificată a unei părți, la cheltuieli suplimentare ale părților, ș.a.
   În ceea ce privește noțiunea expertizei judiciare, dintr-o perspectivă logică, putem spune că este dovada care permite stabilirea valorii adevărului sau falsului, în ceea ce privește o afirmație sau un fapt, relevant din punct de vedere judiciar.
   Potrivit avocatului francez Jean Domat, dovada/proba este ceea ce convinge mintea despre existența adevărului. Pentru regele reformist grec Solon, dovezile erau motivele raționale de a declara sau de a nega ceva, pentru Ambroise Colin și Henri Capitant dovezile erau motivele raționale să evidențieze ce înseamnă în vederea stabilirii unei presupuse realități și, potrivit lui Gerard Cornu, dovada este demonstrarea unui fapt sau a unui act prin mijloacele prevăzute de lege.
   Pornind de la expresia din limba latina „expertus,experior”, expertul judiciar, prin cunoştinţele de specialitate, dar și prevederile legale, vine să încerce
să dovedească o stare de fapt care se constituie într-un mijloc de probă pentru soluţionarea cauzelor civile sau penale.
   Atunci când pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări ale cauzei este necesară părerea unor specialişti, organul de urmărire penală sau instanţele judecătoreşti, la cererea părţilor sau din oficiu, dispun proba cu expertiză judiciară.
   Dreptul procesual român, atât în materie civilă cât şi penală, prezintă expertiza judiciară la capitolul „Probe şi mijloace de probă”.
   Cu toate că, dispoziţiile legale de ordin procesual nu prevăd o ierarhie valorică a probelor, putem aprecia că expertiza judiciară dispune de un grad sporit de obiectivitate, comparativ cu alte probe, atât pentru faptul că este administrată de către un specialist cu înaltă ţinută profesională atestat de către Ministerul Justiției sau aflat pe lista specialiștilor, dar şi pentru faptul că îşi bazează concluziile pe constatări ştiinţifice proprii, pe dispoziţii legale din domeniul respectiv, aducând o contribuţie de cel mai înalt nivel la stabilirea adevărului.

expertiza_judiciara_mijloc_de_proba_400