Cabinet Particular Arhitect - Proiectant Curtici

Arhitect - Proiectant Curtici

DOT STRUCTURAL PROJECT S.R.L.

Cabinet Particular Arhitect - Proiectant Curtici reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre DOT STRUCTURAL PROJECT S.R.L. - Cabinet Particular Arhitect - Proiectant Curtici. Cabinet Particular Arhitect - Proiectant Curtici Birou Arhitectura, Autorizatie de Constructie, Expertiza Tehnica, Studiu Fezabilitate, PUD, PUZ, PUG, Structura Rezistenta, Proiect Arhitectura, Inginer Proiectant, Desen Tehnic, Proiectare Imobile, Proiectant Constructii, Proiectant Amenajari/Reamenajari, Constructii Civile, Industriale, Agricole, Tehnice, Studii de Fezabilitate, Proiectare Arhitectură, Proiectare Instalații, pentru Mansardări și Reabilitări Termice, Sisteme de Securitate


Biroul nostru va sta la dispozitie pentru servicii specifice activitatii de proiectare in constructii, responsabil tehnic cu executia lucrarilor de constructii, diriginte santier si audit energetic.

Ne puteti contacta telefonic: 0744.786.017 sau 0742.615.317

sau email 

dotstructuralproject@gmail.com

 

Image result for diriginte de santier

 

Servicii

PROIECTARE IN CONSTRUCTII - STRUCTURI DE REZISTENTA

   În cadrul procesului de proiectare căutăm o soluţie unica pentru fiecare client în parte, menită să raspundă cât mai bine cerinţelor acestuia.
Clientul este mereu implicat activ în proiectarea constructiei, contribuind la procesul de creaţie, astfel încât rezultatul final va îmbina experienţa noastră cu necesităţile clientului.

 

Proiectare constructii civile, industriale, agricole, inclusiv hale;

 

           Restaurari si modernizari (amenajari/reamenajari);

 

           Proiecte de rezistenta;

 

           Proiectare mansardări și reabilitări termice;

 

           Documentatie urbanism (PUZ, PUD, PUG);

 

           Autorizatii de constructie;

 

           Expertize Tehnice si Studii de Fezabilitate.

 

  Planul Urbanistic Zonal (PUZ-ul) este un proiect care are caracter de reglementare specifica detaliata a dezvoltarii urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate functiunile: locuire, servicii, productie, circulatie, spatii verzi, institutii publice, etc.) si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe a zonei cu prevederile PUG-ului localitatii din care face parte. Prin PUZ se stabilesc obiectivele, actiunile, prioritatile, reglementarile de urbanism (permisiuni si restictii) necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea constructiilor din zona studiata (PUZ-ul reprezinta o faza premergatoare realizarii investitiilor, prevederile acestuia realizandu-se etapizat in timp, functie de fondurile disponibile).


   Categorii generale de probleme abordate in cadrul Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.- ul - cuprinse in Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al PUZ-ului )
   - organizarea retelei stradale;10_400
   - zonificarea functionala a terenurilor;
   - organizarea urbanistic-arhitecturala in functie de caracteristicile structurii urbane;
   - indici si indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de inaltime, POT, CUT, etc);
   - dezvoltarea infrastructurii edilitare;
   - statutul juridic si circulatia terenurilor;
   - delimitarea si protejarea fondului arhitectural-urbanistic de valoare deosebita, daca acesta exista in zona studiata;
   - masuri de delimitare pana la eliminare a efectelor unor riscuri naturale si antropice, daca acestea exista in zona studiata;
   - mentionarea obiectivelor de utilitate publica;
   - masuri de protectie a mediului, ca rezultat al programelor specifice;
   - reglementari specifice detaliate (permisiuni si restrictii) incluse in Regulamentul local de urbanism aferent PUZ-ului.


   Planul Urbanistic de Detaliu(PUD-ul) reprezinta de fapt documentatia aferenta Planului Urbanistic General (PUG-ul) si Planului Urbanistic Zonal (PUZ-ul), explicand si detailand continutul acestor planuri, sub forma de prescriptii si recomandari, corelate cu conditionarile din Certificatul de Urbanism, in vederea urmaririi si aplicarii lor. PUD-ul reprezinta documentatia prin care se asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara, a unuia sau mai multor obiective, pe o parcela, in corelare cu functiunea predominanta si vecinatatiile imediate (se studiaza mai multe amplasamente, optiunea pt. realizarea unei constructii compatibila cu functiile urbane). Este de fapt documentul consultat de comisia de urbanism atunci cand este cerut un Certificat de Urbanism sau o Autorizatie de Construire; daca nu exista PUD pentru terenul respectiv, Primaria cere mai intai intocmirea lui, pe baza PUG-ului si PUZ-ului.


   Categorii generale de probleme abordate in cadrul Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.- ul - cuprinse in Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al PUD-ului )
   - regimul juridic, economic si tehnic al terenului si constructiilor;
   - compatibilitatea functiunilor si conformarea constructiilor, amenajarilor si plantatiilor;
   - relatii functionale si estetice cu vecinatatea;
   - asigurarea accesibilitatii si racordarea la retelele edilitare;
   - permisivitati si constrangeri urbanistice, inclusiv ale volumelor construite si amenajarilor;
   - modul de ocupare si utilizare a terenului (POT, CUT);
   - functiunea si aspectul arhitectural al constructiei (sau constructiilor) si amenajarilor;
   - integrarea noilor constructii si corelarea lor cu cele existente invecinate;
   - interventia, prin reabilitarea constructiilor si amenajarilor invecinate, in scopul armonizarii cu constructiile si amenajarile noi propuse (daca este cazul);
   - circulatia carosabila si pietonala, corelate cu traficul in zona si relatiile cu zonele invecinate (accese pietonale si auto);
   - parcaje, spatii de recreeresi de joaca;
   - echiparea edilitara si impactul asupra retelelor existente in zona (necesitatea de dezvoltari, modernizari, etc);
   - functionarea diferitelor forme de proprietate juridica a terenului; circulatia acestora daca este cazul.

 

RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII - AUTORIZAT DE INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

Domenii:

 • Constructii civile, industriale si agricole;

Responsabilul tehnic cu execuţia este persoană fizică angajată de către executant, cu atribuţii privind asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii pe care le coordonează tehnic, pe tot parcursul procesului de execuţie, care a promovat examenul de autorizare.

Diriginte de santier

Responsabilii Tehnici cu Execuţia atestaţi au următoarele obligaţii:

- Să admită execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi a detaliilor de execuţie verificate de specialiştii Verificatori de Proiecte atestaţi;

- Să verifice şi să avizeze fişele şi proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi programele de realizare a construcţiilor;

- Să întocmească şi să ţină la zi un Registru de evidenţă a lucrărilor de construcţii pe care le coordonează tehnic şi de care răspund;

- Să pună la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prezentului Regulament;

- Să oprească execuţia lucrărilor de construcţii în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie şi să permită reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora.

 

DIRIGENTIE DE SANTIER 

Domenii:

 

 • 2.1 - Construcţii civile, industriale şi agricole - categoria de importanţă D
 • 2.2 - Construcţii civile, industriale şi agricole - categoria de importanţă C

   Dirigintele de santier este acea persoana a carei principala atributie este realizarea de verificari pe santier in vederea realizarii unor lucrari de calitate si in conformitate cu datele inscrise in proiectul tehnic si caietul de sarcini.

   Dirigintele de santier este responsabil de intocmirea cartii tehnice a constructiei si de guvernarea intrunirilor realizate cu ocazia fazelor determinante.

   Dirigintele de santier, denumit generic si inspector de santier, intocmeste procesele verbale de faze determinante, procese care devin parte integranta a cartii tehnice a constructiei.

   Dirigintele de santier urmareste rezolvarea problemelor constate pe parcursul executiei si intocmirea de comisii de cate ori este necesar.

   Asiguram toate conditiile pentru realizarea unor constructii de calitate superioara!

  Activitatea de dirigenţie de şantier poate cuprinde următoarele servicii:

- analiză proiect si raport către beneficiar cuprinzând concluzii şi recomandări pentru optimizarea proiectului (arhitectură şi structură);

        - analiză contract antrepriză, analiză grafic de lucrări, coordonare cu executantul lucrării;

- coordonare inspecţii ISC;

- lucrări premergătoare execuţiei: organizare de şantier / predare amplasament / trasare / săpătură/ execuţie fundaţii / execuţie suprastructură / închideri / compartimentări interioare / execuţie şarpantă;

- raportare săptămânală status lucrari vs grafic execuţie

- întocmire note de constatare în cazul solicitărilor pentru dispoziţii de şantier.

   Realizarea serviciilor de dirigenţie este condiţionată de următoarele documente:

- proiecte specialităţi pentru analiză (semnate şi ştampilate de verificatori autorizaţi, inclusiv copii după legitimaţiile acestora);

- autorizaţie de construire si avize/acorduri;

- grafic de execuţie lucrări din partea executantului;

- caiete de sarcini pe specialităţi;

- fişa obiectivului cu datele de contact ale proiectanţilor.

   Serviciile unui diriginte de şantier sunt necesare în primul rând pentru a obţine o lucrare de bună calitate, dar şi pentru a optimiza consumul de materiale şi costurile cu manopera.

   Atribuţii ale dirigintelui de şantier:

- revizuieşte planurile proiectului legate de autorizaţia de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la aceasta;

- verifică atât existenţa autorizaţiei de construire, cât şi conformitatea dintre prevederile acesteia şi ale proiectului;

- revizuieşte piesele scrise şi desenate, corelarea acestora, respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestaţi, conform legilor române şi raportează constatările;

- verifică existenţa în proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum şi a programului de control al calităţii;

- urmăreşte realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;

- verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut;

         - efectuează verificări independente şi semnează documentele întocmite de către executant ca urmare a verificărilor (procese-verbale în faze determinate, procese-verbale de lucrări ce devin ascunse, procese-verbale recepţie materiale, recepţie calitativă etc.);

- reprezintă interesele clientului la verificarea în faze determinate;

- verifică existenţa agrementelor tehnice pentru materialele şi tehnologiile utilizate cu privire la construcţie;

- cere executantului, după caz, sistarea execuţiei, demolarea sau refacerea lucrărilor executate necorespunzător;

         - transmite proiectantului general pentru soluţionare şi rezolvare, sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformalităţile constatate pe parcursul execuţiei în proiect;

- verifică respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin lege, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi soluţii în timpul lucrărilor şi înainte de predarea lucrărilor;

        - participă la recepţia de la terminarea lucrărilor;

        - urmăreşte în limita atribuţiilor sale şi în conformitate cu contractul rezolvarea problemelor constatate de comisia de recepţie a lucrărilor.

 

AUDIT ENERGETIC - GRADUL I - ATESTAT DE MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE, ADMINISTRATIEI PUBLICE SI FONDURILOR EUROPENE

 • Evaluarea prin calcul a performantelor termoenergetice ale sistemului de anvelopa al locuintei
 • Verificarea acumularii de apa de la an la an in structura interioara a elementelor de constructie
 • Verificarea cuantumului coeficientului global de izolare termica a cladiriiaudit_energetic_6.
 • Solutii pentru reducerea consumului de energie pentru incalzire si apa calda menajera, fara diminuarea confortului
 • Solutii de reabilitare/modernizare termica a anvelopei cladirii
 • Analiza economica asupra solutiilor propuse
 • Aceste servicii sunt incluse in acest certificat energetic.

   Cea mai importanta piesa este Cartea tehnica a constructiei – documentatia care a stat la baza executiei cladirii si instalatiilor aferente care contine toate elementele necesare calculului determinarii performantei energetice a imobilului dumneavoastra, dupa cum este enumerat mai jos:

 • partiurile de arhitectura ale fiecarui nivel;
 • dimensiunile geometrice ale elementelor de constructii: fundatii, pereti, stalpi, grinzi, buiandrugi, placi, elementele sarpantei;
 • dimensiunile golurilor din pereti, distanta dintre goluri, inaltimea parapetelor;
 • structura anvelopei cladirii;
 • tipul de usi si ferestre;
 • alcatuirea elementelor de separare intre spatii cu diverse regimuri de temperatura (spatii secundare);
 • planuri si scheme ale instalatiilor de incalzire, ventilare, climatizare, preparare a apei calde de consum si electrice (iluminat).

   In cazul cand aceasta documentatia de baza lipseste, se va executa un releveu al cladirii, evidentiindu-se toate elementele enumerate mai sus.